Inschrijvingen

Inschrijvingsrecht.

Sinds 1 september 2002 geldt in alle Vlaamse scholen het nieuw inschrijvingsrecht oberes glantal ls19 herunterladen. Het inschrijvingsrecht is een “set regels” waardoor de maatschappij er zich van verzekert dat kinderen op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden gratis itunes downloaden voor windows 10.

Onze capaciteit in de kleuterschool is momenteel 95 kleuters; in de lagere school 160 leerlingen.

Alle kleuters en leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar herunterladen.

Inschrijving van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs.

Een kind met een attest “bijzonder onderwijs” kan ingeschreven worden onder “opschortende voorwaarde” microsoft outlook 2016 free full version. (Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de directie.)

Engagementsverklaring van ouders wetransfer op ipad downloaden.

De ouders

– engageren zich om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de infomomenten en de oudercontacten;

–  engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind regelmatig aanwezig is op school (leerplicht);

–  zorgen er eveneens voor dat hun kind ‘s ochtends op tijd op school is en dat het ‘s avonds / ‘s middags op tijd afgehaald wordt;

– engageren zich om positief te staan tegenover de onderwijstaal download med 7 for free. Anderstalige ouders moedigen hun kind aan om Nederlands te leren.

Algemene voorwaarden.

– Bij de inschrijving van een kleuter en/of een leerling van de lagere school dient een officieel document te worden voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt anime music kostenlos.

– Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregister een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS-kaart gevraagd, waarvan we een kopie maken voor het leerlingendossier herunterladen.

Inschrijving in de kleuterklas.

– Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2 jaar en 6 maanden zijn ccleaner kostenlos herunterladen deutsch.

– Kleuters zijn niet leerplichtig.

– Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen instappen op een van de zeven instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Inschrijving in de lagere school netflix movies download pc.

– In de maand september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

– In principe kan een leerling voor de lagere school het hele jaar door ingeschreven worden. Het volstaat om contact op te nemen met de school en een afspraak te maken en de nodige documenten voor te leggen.

– Leerlingen die zes jaar oud zijn, kunnen worden ingeschreven in het gewoon lager onderwijs als ze het voorafgaand jaar 220 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige school (vijfjarige leerlingen moeten het voorafgaand jaar 185 halve dagen aanwezig zijn geweest om te kunnen instappen in het gewoon lager onderwijs). Wanneer ze aan die voorwaarde niet voldoen, kunnen ze op basis van een proef die hun kennis van het Nederlands nagaat worden ingeschreven. De taalproef wordt afgenomen door het CLB.

Bijzondere omstandigheden.

– Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school gaan en een achtste jaar in de lagere school blijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

– In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum vijf jaar en maximum acht jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

– De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

 

INSCHRIJVEN STEEDS OP AFSPRAAK.

Contactgegevens: 0472/ 34 17 40  of  054/ 56 61 45  of  via e-mail: directie@dorpsschoolkester.be

OOK INSCHRIJVINGEN MOGELIJK TIJDENS DE OPENDEURDAG.

Zolang we de veiligheidsmaatregelen in coronatijd moeten volgen, gebeuren de inschrijvingen online. Neem zeker telefonisch contact op hiervoor.