Afwezigheden

 

De school is er wettelijk verplicht een aanwezigheidslijst bij te houden en de gegevens te bezorgen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Wie gedurende het eerste half uur van de voor- of namiddag niet aanwezig is, wordt als te laat of afwezig genoteerd.

Bij afwezigheden geldt volgende reglementering:

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten What is video download 1.0.0. Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen dat ouders de school informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Wij dringen erop aan ook de kleuters tijdig naar school te brengen teneinde het onthaal in de klassen niet te storen.

Lager onderwijs

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Ziekte

Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.  Consultaties (bv gta chinatown kostenlosen. bezoek aan een tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren gebeuren. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot vele afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is, is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan in dat geval een attest opmaken en bij afwezigheid van het kind volstaat dan een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

  • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
  • het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
  • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft (bv herunterladen. ziekte van de ouders,…)

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijke briefjes kunnen slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist icloud freigegebene fotos herunterladen. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig download roundcube all attachments. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

1) het bijwonen van een begrafenis of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of een bloed- of een aanverwant van het kind;

2) het bijwonen van een familieraad;

3) de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

4) het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg;

5) de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

6) het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst);

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school spotify error whening.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Naast de afwezigheden wegens ziekte en de van rechtswege gewettigde afwezigheden, kunnen er zich nog een aantal situaties voordoen waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn.  Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur toestemming geven voor

– topsporttraining (voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek);

– revalidatie;

– persoonlijke redenen ( rouwperiode bij het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad / actief deelnemen van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele of sportieve manifestatie).

Deze afwezigheden zijn geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen enkel beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren herunterladen.

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in uitzonderlijke situaties.

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bv. in een woonwagenpark).

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is threema kostenlos downloaden iphone.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven herunterladen. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden zijn te beschouwen als problematische afwezigheden sky ticket filme herunterladen. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig met het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.